Новият център за настаняване от семеен тип вече е факт в Гоце Делчев

Нов дом за деца с умствени и физически увреждания отвори врати в Гоце Делчев, съобщиха от общината. Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) се изгражда по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността". Той се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" и е на стойност 785 346,52 лева. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 667 544,54 лева.

В новия Център за настаняване от семеен тип ще бъдат настанени 14 деца с умствени и физически увреждания. За тях ще се грижат 13 души - квалифициран и помощен персонал. Сградата е проектирана в съответствие със задължителните изисквания на Държавната агенция за закрила на детето. Спазено е и условието тя да съответства на архитектурата на близките до нея сгради и да се намира в близост до здравни, образователни, културни и административни заведения.

Новият център е изграден на общински терен, където преди се е намирала бившата казарма в града. Представители на целевите групи, на социалните и образователните институции и на медиите разгледаха новата сграда, построена и оборудвана в рамките на проекта.

Изграждането на ЦНСТ е първата стъпка към разкриването на алтернативни социални услуги и форми на грижа в среда, близка до семейната. Проектът не само подпомага социално децата и младежите, настанени в специализирани институции, но и съдейства за развитието и усъвършенстването на системата от социални услуги на територията на Гоце Делчев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен